OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OGÓLNA KLAUZULA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64, 15-532 Białystok, tel. (85) 743-26-24, poczta e-mail: word@word.bialystok.pl, dalej: WORD.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@word.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym 6 ust. 1 lit a) b), c) i e),
 2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.)
 4. ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.),
 5. ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.),
 6. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 7. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.),
 8. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 ze zm.),
 9. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań WORD, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) oraz zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami Administratora, w tym zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

V. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie tym pracownikom Administratora, którym udzielono stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy WORD okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Pani/Pana sprawy, dane zostaną udostępnione do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo sprostowania danych;
 3. ograniczenia przetworzenia;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu (o ile w danym przypadku przysługuje);
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z RODO.

VII. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VIII. Inne informacje

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  2. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
   Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim
   lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW, PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64, 15-532 Białystok, tel. (85) 743-26-24, poczta e-mail: word@word.bialystok.pl, dalej: WORD.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@word.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana oraz z pobranego PKK.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym:

 1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 ze zm.),
 6. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.).

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań WORD, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) oraz:

 1. listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc,
 2. protokoły egzaminów państwowych – 50 lat,
 3. złożonej skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy i przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat,
 4. zarejestrowane nagrania z praktycznej części państwowego egzaminu na prawo jazdy – 21 dni,
 5. rozliczenia finansowe 10 lat,
 6. zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami Administratora, w tym zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

 1. upoważnionym pracownikom WORD w Białymstoku,
 2. upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  w Białymstoku (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy),
 3. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego) oraz systemu Info-Car,
 4. podwykonawcom Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy przyjmujące płatności, kancelaria prawnicza, firma świadcząca usługi informatyczne, firmy archiwizujące dokumenty.
 5. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (starostwa powiatowe, policja, prokuratura, Krajowa Administracja Skarbowa, sądy, itp.).

VI. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VII. Inne informacje

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim
  lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64, 15-532 Białystok, tel. (85) 743-26-24, poczta e-mail: word@word.bialystok.pl, dalej: WORD.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@word.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń i kursów, na podstawie nałożonego na Administratora obowiązku wynikającego z art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018 r. poz. 1990 ze zm.), dalej: Prawo o ruchu drogowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzenia badań technicznych pojazdów, o którym mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz innych przepisach szczególnych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit e RODO) lub organizacji szkolenia lub kursu na podstawie umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 3. w celu dokonania stosownych rozliczeń związanych z uczestnictwem w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. w celu poinformowania Pani/Pana o ofercie szkoleniowej Administratora – marketing bezpośredni oferty Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu np. w sytuacji postępowania sądowego lub postępowania administracyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej wypowiedzeniu/unieważnieniu/zakończeniu:

 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji umowy, tj. przez okres 3 lub 6 lat [art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (Dz.U. z 2019 r.,1145 ze zm. poz.)],
 2. przez okres przewidziany wewnętrznymi instrukcjami Administratora, w tym zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, a w szczególności: akta osób szkolonych – 5 lat, rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat, rozliczenia finansowe 10 lat.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

 1. upoważnionym pracownikom WORD w Białymstoku,
 2. upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (w przypadku kontroli),
 3. podmiotom zgłaszającym osoby fizyczne na kursy/szkolenia,
 4. podwykonawcom Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy przyjmujące płatności, kancelaria prawnicza, firma świadcząca usługi informatyczne, firmy archiwizujące dokumenty.
 5. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (starostwa powiatowe, policja, prokuratura, Krajowa Administracja Skarbowa, sądy, itp.).

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu (art. 15-18 RODO):

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo żądania ich sprostowania,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną Pani/Pana sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, bądź zgłoszenia do kursu/szkolenia – bez podania danych osobowych nie jest możliwa realizacja kursu/szkolenia.

VII. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VIII. Inne informacje

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 •  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIECI ORAZ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU NA KARTĘ ROWEROWĄ i MOTOROWEROWĄ.

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64, 15-532 Białystok, tel. (85) 743-26-24, poczta
e-mail: word@word.bialystok.pl, dalej: WORD.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@word.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana, od dziecka, od rodzica lub opiekuna prawnego lub od nauczyciela przekazującego formularze lub listy osób szkolonych.

Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wydania karty rowerowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), w tym:

 1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 ze zm.).

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań WORD, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) oraz zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami Administratora, w tym zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

 1. upoważnionym pracownikom WORD w Białymstoku,
 2. upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy), podwykonawcom Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy przyjmujące płatności, kancelaria prawnicza, firma świadcząca usługi informatyczne, firmy archiwizujące dokumenty.
 3. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (starostwa powiatowe, policja, prokuratura, Krajowa Administracja Skarbowa, sądy, itp.).

VI. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VII. Inne informacje

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64, 15-532 Białystok, tel. (85) 743-26-24, poczta
e-mail: word@word.bialystok.pl, dalej: WORD.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@word.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO
 2. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.).

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas określony instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym – 2 lata od zakończenia procesu rekrutacji.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

 1. upoważnionym pracownikom WORD w Białymstoku,
 2. upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy),
 3. podwykonawcom Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy przyjmujące płatności, kancelaria prawnicza, firma świadcząca usługi informatyczne, firmy archiwizujące dokumenty.
 4. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (starostwa powiatowe, policja, prokuratura, Krajowa Administracja Skarbowa, sądy, itp.).

VI. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VII. Inne informacje

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 3. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA ZLECENIOBIORCÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64, 15-532 Białystok, tel. (85) 743-26-24, poczta e-mail: word@word.bialystok.pl, dalej: WORD.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@word.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną [art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DU. z 2019r., poz. 351 ze zm.), ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019r.,
  poz. 300 ze zm.)],
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu np. w sytuacji postępowania sądowego lub postępowania administracyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej wypowiedzeniu/unieważnieniu/zakończeniu:

 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji umowy, tj. przez okres 3 lub 6 lat [art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (Dz.U. z 2019 r.,1145 ze zm. poz.)],
 2. przez okres przewidziany wewnętrznymi instrukcjami Administratora, w tym zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

V. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie tym pracownikom Administratora, którym udzielono stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione stosownym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, celem realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem oraz organom publicznym uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa:

 1. bankom – celem wypłaty wynagrodzeń,
 2. organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków,
 3. podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i kurierzy,
 4. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
 5. podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze,
 6. jednostkom prowadzącym szkolenia,
 7. kontrahentom, świadczącym usługi na rzecz WORD.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu (art. 15-18 RODO):

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo żądania ich sprostowania,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną Pani/Pana sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.

VII. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VIII. Inne informacje

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BAZIE CEIDG UCZESTNICZĄCYCH W PRZETARGACH PUBLICZNYCH, ZAPYTANIACH O CENĘ ORAZ DOKONUJĄCYCH SPRZEDAŻY NA RZECZ WORD W BIAŁYMSTOKU

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64, 15-532 Białystok, tel. (85) 743-26-24, poczta e-mail: word@word.bialystok.pl, dalej: WORD.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@word.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego/dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1943 ze zm.).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:

 1. 6 ust. 1 lit c RODO, natomiast w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania – w celu podpisania i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit b,
 2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 3. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych,
 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 6. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 7. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 8. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres przewidziany wewnętrznymi instrukcjami Administratora, w tym zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

 1. upoważnionym pracownikom WORD w Białymstoku,
 2. upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  w Białymstoku (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy),
 3. podwykonawcom Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy przyjmujące płatności, kancelaria prawnicza, firma świadcząca usługi informatyczne, firmy archiwizujące dokumenty.
 4. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (starostwa powiatowe, policja, prokuratura, Krajowa Administracja Skarbowa, sądy, organy odwoławcze zgodnie z Prawem zamówień publicznych itp.).

VI. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VII. Inne informacje

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, w skład którego wchodzi system monitoringu wizyjnego.

Informujemy Panią/Pana, iż System Bezpieczeństwa WORD w Białymstoku, w skład którego wchodzi system monitoringu wizyjnego, prowadzony jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok, zwanym dalej WORD w Białymstoku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.

Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek i teren WORD w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 64, między innymi: bramy wjazdowe, parking dla pracowników, plac manewrowy, wejście główne i pracownicze do budynku, ciąg komunikacyjny, hol, sala szkoleniowa nr 2, Biuro Obsługi Klienta – Rejestracja, sala egzaminacyjna – egzamin teoretyczny.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) WORD w Białymstoku informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. W WORD w Białymstoku powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iodo@word.bialystok.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WORD w Białymstoku.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa, co oznacza że zapisane dane mogą być udostępniane Policji i innym organom i służbom na potrzeby prowadzonych postępowań.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 40 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji. W przypadku, w którym zarejestrowane dane mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osobowych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawiki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez WORD w Białymstoku, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.

INFORMATION CLAUSE IN REGARDS TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE SECURITY SYSTEM of the Voivodship Road Traffic Centre in Bialystok, which includes a video surveillance system

Herein we inform that the Security System of VRTC, Bialystok department, which includes video surveillance system, is run by the Voivodeship Road Traffic Centre in Bialystok, Wiewiórcza 64, 15-532 Bialystok, hereinafter referred to as VRTC in Bialystok, to ensure the safety of people and property within the premises covered by the monitoring.

The video surveillance system covers the VRTC building, area and facilities within VRTC premises (Wiewiórcza 64, 15-532 Bialystok), including: entrance gates, parking lot for employees, maneuvering area, main and employee entrance to the building, communication hall, hallway, training room No. 2, Customer Service Office – Registration, examination room – theoretical exam.

Fulfilling the legal obligation stipulated in Article 13 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, GDPR) VRTC in Bialystok informs that:

 1. The administrator of Your personal data is the Voivodeship Road Traffic Centre in Bialystok, Wiewiórcza 64, 15-532 Bialystok, represented by the Director;
 2. An Inspector for Personal Data Protection has been appointed in VRTC in Bialystok, who can be contacted by e-mail: iodo@word.bialystok.pl;
 3. The personal data administrator processes your personal data on the basis of article 6(1)(f) GDPR – the processing is necessary for the purposes of legitimate interests pursued by WORD in Bialystok;
 4. Your personal data are processed in order to ensure the security of persons and property in the area of video surveillance;
 5. In relation to the processing of personal data for the purpose specified in the prior point, the recipients of your personal data may be exclusively entities authorized under the law, which means that the recorded data may be made available to the Police and other authorities and services for the purposes of conducting proceedings;
 6. Your personal data will be processed for a period not exceeding 40 days from the date of its first registration on an electronic data carrier. In the event that the registered data may constitute evidence in a legal proceeding, the specified period shall be extended until the final and binding conclusion of the proceeding;
 7. Your personal data will not be transferred to a third country or an international organization;
 8. In regard to the processing of your personal data, you have the right to request access to the content of Your personal data, to rectify it, to request the deletion or restriction of the processing and to object to the processing, as well as the right to transfer Your personal data;
 9. In the event of obtaining information on unlawful processing of personal data by the Administrator, you have the right to lodge a complaint to the President of the Office for the Protection of Personal Data, Stawiki 2 Street, 00-193 Warsaw;
 10. Your personal data are necessary to achieve the purpose specified in the point 4;
 11. Your personal data will not be subject to automated decision-making processes by VRTC in Bialystok, including profiling for the purpose stated above.

INFORMATIONSKLAUSEL IN BEZUG AUF DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN BETROFFENE PERSON IM SICHERHEITSSYSTEM
Das Landesstraßenverkehrszentrum (WORD) in Białystok, die ein Videoüberwachungssystem umfasst.

Wir informieren Sie, dass das WORD-Sicherheitssystem in Bialystok, das ein Videoüberwachungssystem umfasst, von der Provinzverkehrszentrale in Biaystok, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok, im Folgenden WORD in Białystok genannt, um die Sicherheit von Personen und Eigentum in dem von der Überwachung abgedeckten Bereich zu gewährleisten.

Die Videoüberwachung wird durch das Gebäude und das WORD-Areal in Białystok bei ul. Wiewiórcza 64, u.a.: Eingangstore, Parkplatz für Mitarbeiter, Manovrierbereich, Haupt- und Mitarbeitereingang zum Gebäude, Kommunikationsschnur, Lobby, Schulungsraum Nr. 2, Kundendienst-Registrierung, Prüfungsraum – theoretische Prüfung.

Bei der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung nach den Bestimmungen des Art. 13 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und über den freien Verkehr dieser Daten und die Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (allgemeine Datenschutzverordnung, RODO) WORD in Białystok informiert:

 1. Verwalter Ihrer personenbezogenen Daten ist das Landesstraßenverkehrszentrum in Białystok, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok, vertreten durch den Direktor.
 2. In WORD in Białystok wurde ein Datenschutzbeauftragter für personenbezogene Daten ernannt, mit dem der Kontakt per E-Mail möglich ist: iodo@word.bialystok.pl.
 3. Der für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortliche Inhaber verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f RODO – Die Verarbeitung ist für die Zwecke der von WORD in Białystok verfolgten berechtigten Interessen erforderlich.
 4. Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um die Sicherheit von Personen und Eigentum in dem von der Videoüberwachung abgedeckten Bereich zu gewährleisten.
 5. Im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu dem unter Nummer 4 genannten Zweck können die Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten nur Rechteinhaber sein, was bedeutet, dass die aufgezeichneten Daten der Polizei und anderen Behörden und Diensten für die Zwecke der Untersuchungen.
 6. Ihre personenbezogenen Daten werden für einen Zeitraum von nicht mehr als 40 Tagen ab dem Datum der ersten Registrierung auf dem elektronischen Speichermedium verarbeitet. Können die aufgezeichneten Daten in einem rechtsrechtlichen Verfahren Beweismittel darstellen, so verlängert sich die Frist bis zum Abschluss des Verfahrens.
 7. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übertragen.
 8. Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie das Recht, Zugang zum Inhalt Ihrer personenbezogenen Daten, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen und Verarbeitung sowie das Recht auf Übermittlung personenbezogener Daten.
 9. Im Falle von Informationen über die rechtswidrige Verarbeitung personenbezogener Daten durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen haben Sie das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einzureichen. Ul. Stawiki 2, 00-193 Warschau, Polen.
 10. Ihre personenbezogenen Daten sind zur Erfüllung des in Ziffer 4 genannten Zwecks erforderlich.
 11. Ihre personenbezogenen Daten unterliegen nicht automatisierten Entscheidungsprozessen von WORD in Białystok, einschließlich Profilirungen zur Verfolgung des oben genannten Zwecks.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, w skład którego wchodzi system monitoringu wizyjnego.

Informujemy Panią/Pana, iż System Bezpieczeństwa WORD w Białymstoku, w skład którego wchodzi system monitoringu wizyjnego, prowadzony jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok, zwanym dalej WORD w Białymstoku, w celu realizacji postanowień art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.).

System monitoringu wizyjnego, rejestrujący dźwięk równolegle z obrazem,  zainstalowany jest we wszystkich pojazdach egzaminacyjnych służących do przeprowadzania praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) WORD w Białymstoku informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. W WORD w Białymstoku powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iodo@word.bialystok.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji postanowień art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.).
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa, co oznacza że zapisane dane mogą być udostępniane Policji i innym organom i służbom na potrzeby prowadzonych postępowań.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, tj. zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji. W przypadku, w którym zarejestrowane dane mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osobowych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawiki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez WORD w Białymstoku, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.

INFORMATION CLAUSE IN REGARDS TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE SECURITY SYSTEM of the Voivodship Road Traffic Centre in Bialystok, which includes a video surveillance system

Herein we inform that the Security System of VRTC, Bialystok department, which includes video surveillance system, is run by the Voivodeship Road Traffic Centre in Bialystok, Wiewiórcza 64, 15-532 Bialystok, hereinafter referred to as VRTC in Bialystok, in order to implement the provisions of Article 54 of the Law of 5 January 2011 on drivers of vehicles (Official Gazette 341 of 2019 and its subsequent amendments)

The video surveillance system, which records the sound simultaneously with the image, is installed in all examination vehicles used to conduct the practical part of the state examination for driving licenses of category B.

Fulfilling the legal obligation stipulated in Article 13 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, GDPR) VRTC in Bialystok informs that:

 1. The administrator of Your personal data is the Voivodeship Road Traffic Centre in Bialystok, Wiewiórcza 64, 15-532 Bialystok, represented by the Director;
 2. An Inspector for Personal Data Protection has been appointed in VRTC in Bialystok, who can be contacted by e-mail: iodo@word.bialystok.pl;
 3. The personal data administrator processes your personal data on the basis of article 6(1)(f) GDPR – the processing is necessary to fulfil the legal obligation of the administrator;
 4. Your personal data are processed for the purpose of implementing provisions of Article 54 of the Law of 5 January 2011 on drivers of vehicles (Official Gazette 341 of 2019 and its subsequent amendments);
 5. In relation to the processing of personal data for the purpose specified in the prior point, the recipients of your personal data may be exclusively entities authorized under the law, which means that the recorded data may be made available to the Police and other authorities and services for the purposes of conducting proceedings;
 6. Your personal data will be processed for a period not exceeding 30 days from the date of the examination, i.e. registration on an electronic carrier. In the event that the registered data may constitute evidence in a legal proceeding, the specified period shall be extended until the final and binding conclusion of the proceeding;
 7. Your personal data will not be transferred to a third country or an international organization;
 8. In regard to the processing of your personal data, you have the right to request access to the content of Your personal data, to rectify it, to request the deletion or restriction of the processing and to object to the processing, as well as the right to transfer Your personal data;
 9. In the event of obtaining information on unlawful processing of personal data by the Administrator, you have the right to lodge a complaint to the President of the Office for the Protection of Personal Data, Stawiki 2 Street, 00-193 Warsaw;
 10. Your personal data are necessary to achieve the purpose specified in the point 4;
 11. Your personal data will not be subject to automated decision-making processes by VRTC in Bialystok, including profiling for the purpose stated above.

INFORMATIONSKLAUSEL IN BEZUG AUF DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN BETROFFENE PERSON IM SICHERHEITSSYSTEM
Das Landesstraßenverkehrszentrum (WORD) in Białystok, die ein Videoüberwachungssystem umfasst.

Wir informieren Sie, dass das WORD-Sicherheitssystem in Białystok, das ein Videoüberwachungssystem umfasst, von der Provinzverkehrszentrale in Białystok, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok, im Folgenden word in Białystok genannt, um die Bestimmungen der Kunst 54 des Gesetzes umzusetzen vom 5. Januar 2011. Über die fahrenden Fahrzeuge (das Gesetz vom 2019r., Punkt 341, in der geänderten Fassung).

Das Videoüberwachungssystem, das den Ton parallel zum Bild aufzeichnet, ist in allen Prüfungsfahrzeugen installiert, die zur Durchführung des praktischen Teils des Staatsprüfung für Führerschein der Klasse B eingesetzt werden.

Bei der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung nach den Bestimmungen des Art. 13 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und über den freien Verkehr dieser Daten und die Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (allgemeine Datenschutzverordnung, RODO) WORD in Białystok informiert:

 1. Verwalter Ihrer personenbezogenen Daten ist das Landesstraßenverkehrszentrum in Białystok, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok, vertreten durch den Direktor.
 2. In WORD in Białystok wurde ein Datenschutzbeauftragter für personenbezogene Daten ernannt, mit dem der Kontakt per E-Mail möglich ist: iodo@word.bialystok.pl.
 3. Der für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortliche Inhaber verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Absatz 1 Buchstabe c RODO – Die Verarbeitung ist für die Zwecke der von WORD in Białystok verfolgten berechtigten Interessen erforderlich.
 4. Ihre personenbezogenen Daten werden zur Umsetzung der Bestimmungen der Art. 54 des Gesetzes vom 5. Januar 2011. Über die fahrenden Fahrzeuge (das Gesetz vom 2019r., Punkt 341, in der geänderten Fassung).
 5. Im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu dem unter Nummer 4 genannten Zweck können die Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten nur Rechteinhaber sein, was bedeutet, dass die aufgezeichneten Daten der Polizei und anderen Behörden und Diensten für die Zwecke der Untersuchungen.
 6. Ihre personenbezogenen Daten werden für einen Zeitraum von nicht mehr als 30 Tagen ab dem Datum der ersten Registrierung auf dem elektronischen Speichermedium verarbeitet. Können die aufgezeichneten Daten in einem rechtsrechtlichen Verfahren Beweismittel darstellen, so verlängert sich die Frist bis zum Abschluss des Verfahrens.
 7. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übertragen.
 8. Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie das Recht, Zugang zum Inhalt Ihrer personenbezogenen Daten, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen und Verarbeitung sowie das Recht auf Übermittlung personenbezogener Daten.
 9. Im Falle von Informationen über die rechtswidrige Verarbeitung personenbezogener Daten durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen haben Sie das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einzureichen ul. Stawiki 2, 00-193 Warschau, Polen.
 10. Ihre personenbezogenen Daten sind zur Erfüllung des in Ziffer 4 genannten Zwecks erforderlich.
 11. Ihre personenbezogenen Daten unterliegen nicht automatisierten Entscheidungsprozessen von WORD in Białystok, einschließlich Profilirungen zur Verfolgung des oben genannten Zwecks.