Niebieski napis Prawo

Definicje

 

Urządzenie wspomagające ruch

Urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni.

UTO – Urządzenie Transportu Osobistego

Pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Hulajnoga elektryczna

Pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Garść informacji o obowiązujących przepisach

 

Osoba korzystająca z urządzeń wspomagających ruch (np. rolki, wrotki, deskorolka) może poruszać się po drodze dla rowerów (nie ma określonego ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Ma wówczas obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszym oraz nieutrudniania im ruchu.
Poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch napędzanym siłą mięśni nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

Kierujący UTO ma obowiązek poruszać się drogą dla rowerów z prędkością maksymalną 20 km/h. W sytuacji braku drogi dla rowerów, może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych i obowiązują go wówczas następujące zasady: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszym oraz nieutrudnianie im ruchu.
Kierującemu UTO zabrania się ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia, ładunku oraz czepiania się pojazdów.
Poruszanie się UTO po drodze publicznej przez osobę, która nie ukończyła 10 roku życia jest zabronione. Osoby te mogą poruszać się UTO jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.
Do kierowania UTO przez osoby w wieku od 10 do 18 roku życia wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. (czy słowa „prawa jazdy… lub T.” można podlinkować do naszej strony do zakładki egzaminy?)
Od osób, które ukończyły 18 lat, żaden z powyższych dokumentów nie jest wymagany.

Kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek poruszać się po drodze dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów z prędkością maksymalną 20 km/h. W przypadku gdy nie ma wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów ma obowiązek poruszać się z prędkością maksymalną 20 km/h po jezdni, po której ruch jest dozwolony z prędkością maksymalną 30 km/h.
Jeśli nie ma wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, użytkownik hulajnogi elektrycznej może poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, pod warunkiem, że chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h. Obowiązują go wówczas następujące zasady: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszym oraz nieutrudnianie im ruchu.

Zabronione jest poruszanie się hulajnogą elektryczną osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Ponadto kierujący hulajnogą elektryczną nie ma prawa ciągnąć lub holować inny pojazd, a także przewozić inną osobę, zwierzę lub ładunek.
Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez osobę do 10 roku życia jest zabronione. Osoby te mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.
Kierujący hulajnogą elektryczną w wieku od 10 do 18 lat zobowiązani są posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.
Od osób, które ukończyły 18 lat, żaden powyższy dokument nie jest wymagany.

Ustawa reguluje również kwestie związane z parkowaniem hulajnóg elektrycznych. Należy to robić na chodniku, w przeznaczonym do tego miejscu, które wyznaczył w tym celu zarządca drogi. Jeśli zarządca drogi nie wyznaczył takiego miejsca, można hulajnogę elektryczną zaparkować równolegle do krawędzi chodnik jednak jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika (najbardziej oddalonej od jezdni), a szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych nie może utrudniać im ruchu i musi wynosić min. 1,5 m.
Jeśli hulajnoga pozostawiona jest w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, policjant lub strażnik gminny może wydać dyspozycję usunięcia hulajnogi, a koszt przedsięwzięcia (za usunięcie – 123 zł, za każdą dobę przechowywania – 23 zł) ponosi właściciel urządzenia.

Kary

 

Ustawa hulajnogowa wprowadziła również kary za niezgodne z przepisami użytkowanie pojazdów.
Za korzystanie podczas jazdy z telefonu, w sytuacji jeśli wymaga to od kierującego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, mandat wynosi 200 zł.
Przewożenie na urządzeniu innej osoby, zwierzęcia lub ładunku wiąże się z karą w wysokości 100 zł.
Za kierowanie hulajnogą na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka kara wynosi od 300 do 500 zł.
Naruszenie przepisów zatrzymania lub postoju hulajnogi na chodniku grozi mandatem w wysokości 100 zł.
Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu mandat wynosi 350zł.